Info

Bool Booleg

Bool Booleg

Witam na moim blo­gu!

   Blo­ogu tro­szecz­kę innym niż wszyst­kie pozo­sta­łe blo­gi w Inter­ne­cie„, Blo­ogu w któ­rym nie obo­wią­zu­ją żad­ne ramy cza­so­we a sze­ro­ko poję­ta chro­no­lo­gia po pro­stu nie ist­nie­je„, Blo­ogu w któ­rym piszę o rze­czach któ­re mogły się zda­rzyć, zda­rzy­ły się, są, zda­rzą się lub będą mogły się zda­rzyć„,  Blo­ogu na któ­rym świa­do­mie i celo­wo zmie­niam fak­ty i pomi­jam oso­by mi bli­skie„, Blo­gu któ­ry jest o mnie dla Cie­bie, chy­ba.

+25,08,2006

   Pierw­sze zda­nia na ten blog powsta­ły jesz­cze w 2005, są wpi­sy któ­re powsta­ły na pod­sta­wie jesz­cze star­szych moich zapi­sków, nota­tek, zdjęć, teo­re­tycz­ny ofi­cjal­ny start blo­ga nastą­pił w moje ostat­nie (26) uro­dzi­ny — od ćwierć wie­ku wma­wia mi się, że wszyst­ko się zaczę­ło 14 lip­ca ’80, i chce czy nie muszę w to wie­rzyć„,

+06,06,2009

   Tak napraw­dę nie ruszył jesz­cze wca­le„„

+19,04,2020

   Minę­ło ponad dzie­sięć dłu­gich lat„, zesta­rza­łem się, kupi­łem auto w auto­ma­cie oraz w peł­ni  auto­ma­tycz­ny gra­mo­fon, kil­ka lat temu prze­sta­łem opła­cać dome­nę i zapo­mnia­łem o wszyst­kim„, do wczo­raj. Czy uda m się pod­nieść tego tru­pa to nie wiem, mam nie­ca­ły rok by się o tym prze­ko­nać„,

   Ostat­nie popraw­ki na tej stro­nie wpro­wa­dzo­no dzi­siaj, czy­li 19,04,2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).