#142 Domena BBBBlog.pl

Jak dotąd stro­na była gdzieś zaszy­ta w zaka­mar­kach ser­we­ra, bez moż­li­wo­ści dosta­nia się na nią od tak sobie, no chy­ba że ktoś znał (ale (chy­ba) nikt nie znał) dłu­gi i skom­pli­ko­wa­ny adres„, bo przez pro­ste klik­nię­cie moż­na było wejść tyl­ko z jed­ne­go lin­ka w sie­ci (któ­re­go pew­nie tez nikt nie zauwa­żył).

Od same­go począt­ku marzył mi się pro­sty i nie­wie­le mówią­cy adres posta­ci BBBB.pl, nie­ste­ty ktoś sobie wziął i zare­je­stro­wał tę dome­nę, choć stro­ny żad­nej ona nie przed­sta­wia„, Dłu­go szpe­ra­łem po sie­ci w roż­ne­go rodza­ju witry­nach reje­stru­ją­cych dome­ny, wszyst­kie zwra­ca­ły ten sam komu­ni­kat — Ta dome­na jest już zare­je­stro­wa­na. Na bli­sko pół roku odpu­ści­łem temat„, do teraz.

Nie chcąc rezy­gno­wać z tytu­ło­we­go BBBB po dłu­gich namy­słach zde­cy­do­wa­łem się na adres BBBBlog.pl — jest pro­sty, ale nie­ste­ty od razu zdra­dza do jakie­go typu stro­ny pro­wa­dzi ...i choć nie­wąt­pli­wie wpro­wa­dza tym w Wiel­ki Błąd nie mam tak faj­nie jak May­Qu­een — jej adres jak taki tajem­ni­czy i nie­wie­le mówią­cy. Chlip!

Chęć posia­da­nia pro­ste­go adre­su spra­wi­ła że nie uda­ło się w żaden spo­sób odse­pa­ro­wać dru­gie­go czło­nu, tak więc infor­mu­ję iż nie cho­dzi­ło mi o BBB blog a o BBBB log, od logu take­go kom­pu­te­ro­we­go, zresz­tą nie waż­ne, kaz­dy będzie czy­tał jak uwa­ża o ile kie­dy­kol­wiek tutaj tra­fi.

***

Dzi­siaj uda­ło mi się namie­rzyć fir­mę w któ­rej zare­je­stro­wa­na jest nija­ka stro­na pod­pię­ta pod MOJĄ dome­nę BBBB.pl Fir­ma owa posia­da usłu­gę kolej­ki, płat­ną pra­wie 50 zeta i trwa­ją­cą aż do 3 lat„, ale zary­zy­ku­je i zapła­cę, zoba­czy­my cowyj­dzie„, jak mnie się dobrze myśli to naj­da­lej za 3 lata BBBB.pl będzie pro­wa­dzić na tę witry­nę.

A przez naj­bliż­sze 3 lata zapra­szam wta­jem­ni­czo­nych na BBBBlog.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na #142 Domena BBBBlog.pl

  1. Pingback: Bool Bool Booleg Bloog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).