#095 Czina plus dwa„, od dzisiaj„,

Pisa­łem już o krzy­żów­ce psa z kotem co się zowie Chin Japoń­ski — dziw­ne pie­ski, ale prze­sym­pa­tycz­ne (no i oczy­wi­ście brzy­du­le strasz­ne), pomy­śl­cie co się sta­nie jak takie coś płci żeń­skiej zosta­wi­my sam na sam z podob­nym paskudz­twem płci męskiej„, dla pew­no­ści na kil­ka dni.

Po powro­cie Czi­na była dość oso­wia­ła — obra­żo­na na cały świat za to cze­go doświad­czy­ła i nie wia­do­mo„, czy nie podo­ba­ło się jej to iż zosta­ła pozo­sta­wio­na w obcym miej­scu na kil­ka dni, czy też fakt iż obcy kawa­ler obra­biał jej zad w obcym miej­scu pod facho­wym okiem opie­kun­ki„, tak czy siak “daję 100% gwa­ran­cji” usły­sze­li­śmy odbie­ra­jąc sukę od hodow­cy„,

To było jakiś czas temu — oso­wie­nie Czi­ny nie ustę­po­wa­ło za to brzu­chol się sys­te­ma­tycz­nie powięk­szał — sły­sza­łem iż kobie­ta w cią­ży bywa dziw­na i mie­wa zachcian­ki, huś­taw­ki nastro­ju i tak dalej — i mogę potwier­dzić iż odno­si się to 100% do chi­n’ów japoń­skich, i tak szcze­rze mówiąc to po tym co mnie spo­tka­ło z racji zachcia­nek i fochów tego pie­ska to ode­chcie­wa mi się wła­sne­go potom­stwa„,

Potom­stwa psie­go się zja­wi­ło sztuk dwa, na iro­nie par­ka, bra­ci­szek i sio­strzycz­ka — wyka­pa­nie tatu­sio­wie. Ośmio cen­ty­me­tro­we bia­łe szczur­ki w czar­ne łat­ki z krót­ki­mi ogon­ka­mi i póki co zamknię­ty­mi oczka­mi, ale za to pru­ją­ce bez prze­rwy japę„, o żar­cie zapew­ne. A i tu drob­niut­ki pro­blem się poja­wia, szcze­nia­ki praw­do­po­dob­nie nie mają odru­chu ssa­nia, od 12h czy­li od poro­du są na ści­słej die­cie„, i albo się szyb­ko nauczą ssać cyca, albo cze­ka je nie­cie­ka­wa przy­szłość.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).