#097 Mała Sonia, od dzisiaj +1

Naj­mniej­sza Yor­ka jaką mamy się swe­go cza­su mówiąc wprost puści­ła„, szczę­ście że z repro­duk­to­rem któ­ry był zaku­pio­ny wła­śnie w tym celu więc szcze­gól­nie nie moż­na mieć do nich jakichś wiel­kich pre­ten­sji — ona aku­rat chcia­ła, a on jest tam wła­snie poto„,

Cią­ża- choć nie­zbyt chcia­na i pożą­da­na — prze­bie­gła na szczę­ście bez więk­szych kom­pli­ka­cji, a wia­do­mo jeśli coś dobrze idzie to na koniec się spi­to­li„, Kil­ka godzin po tym jak na świat przy­szły małe bia­ło-czar­ne szczur­ki Czi­ny, mała Sonia zaczę­ła sobie szu­kać zacisz­ne­go miej­sca na poród.
Kil­ka­na­ście godzin póź­niej, wycień­czo­ną i na wpół mar­twą Soni­kę rodzi­ce wieź­li do wete­ry­na­rza. Mama wpa­dła do kli­ni­ki wrzesz­cząc od drzwi “Niech pan mi ratu­ję sucz­kę” — jeśli mam prze­ży­wac taki stres jak moja yor­ka będzie rodzić — dzię­ku­ję„, posto­ję„,

W kli­ni­ce małej Soni­ce lase­rem roz­cię­li brzuch, wyje­li jed­ne­go, ogrom­ne­go szcze­nia­ka zawi­nię­te­go cał­ko­wi­cie w pępo­wi­ne — bez szans na natu­ral­ny poród. Psiak nie dawał oznak życia, ale po reani­ma­cji się ock­ną, jed­nak­że lekarz dawał mu mak­sy­mal­nie 10–15 minut życia„, Zaraz potem brzu­szek Soni został zaszy­ty, a nie­przy­tom­na sucz­ka wraz z na wpół mar­twym szcze­nia­kiem zawi­nię­tym w papie­ro­wy ręcz­nik zosta­ła zwró­co­na wła­ści­ciel­ce„, Wete­ry­narz nic nie mówił, ale w jego oczach było mozna wyczy­tać: “Idz­cie sobie już do domu, bo nie chce­my by wasze psy zeszły z tego świa­ta w naszej przy­chod­ni”„, a na koniec powie­dział jesz­cze żeby zde­zyn­fe­ko­wać sukę w domu„, wód­ką.

Na szcze­scie szcze­niak prze­żył, po kil­ku godzi­nach snu się obu­dził i oczy­wi­ście był bar­dzo głod­ny głod­ny, pro­blem pole­gał na tym iż nie miał go kto nakar­mić — Sonia jesz­cze w nar­ko­zie nie­przy­tom­na leza­ła w koszy­ku„, pierw­sza myśl do Czi­ny go, niech go kar­mi, ma tyl­ko 2 szcze­nia­ki a cyc­ków 12„, Pod­rzu­ce­nie małe­go do jak by nie patrzeć obcej suki nie było takie pro­ste„, on sam cały prak­tycz­nie czar­ny i dużo więk­szy od jak by nie patrzeć star­sze­go rodzeń­stwa„, został momen­tal­nie roz­po­zna­ny jako obcy i wyrzu­co­ny z posła­nia„, final­nie dostał mlecz­ko z butel­ki i po zakoń­czo­nym posił­ku momen­tal­nie poszedł spać„,

Te kil­ka­na­ście zdań powy­żej to jakieś 24h rze­czy­wi­ste­go prze­bie­gu, kie­dy wie­czo­rem byłem i Rodzi­ców zasta­łem jed­ną sukę nie dają­ca oznak życia w jed­nym koszy­ku, dru­ga sukę z wła­sny­mi szczur­ka­mi na łóż­ku (a jak„, ary­sto­kra­cja w luk­su­sie), nato­miast z boku na elek­trycz­nej podusz­ce sma­ży­ło się coś czar­ne­go, co zaczę­ło wyda­wać dziw­ne dźwię­ki kie­dy tego dotkną­łem„, oka­za­ło się iż szcze­nia­czek jest na ponad 12 godzin­nej die­cie, nie­wie­dząc o pro­ble­mach o któ­rych napi­sa­łem wcze­śniej, wci­sną­łem obce­go pomię­dzy łacia­te szczur­ki Czi­ny„, któ­re już nauczy­ły się ssać i ode­rwać ich od suki nie moż­na było. Jak się szyb­ko oka­za­ło mia­łem wię­cej szczę­ścia niż moja Mama i mały szyb­ko zaspo­ko­ił głód i ponow­nie poszedł spać„,

***

Tak napraw­dę to nie wiem cze­mu rodzi­ce zawieź­li Son­kę do jakie­goś wete­ry­na­rza, zamiast poje­chać do spraw­dzo­nej kli­ni­ki — wiem, było taniej, tam by było dro­żej, ale na pew­no nie trze­ba by było domo­wy­mi spo­so­ba­mi prać mal­ca z krwi i tego wszyst­kie­go co pozo­sta­je na nim po poro­dzie, nie trze­ba by było moczyć Soni­ki w wód­ce, nie wybu­dza­ła by się pew­nie bli­sko 24h z nar­ko­zy„, pew­nie było by dro­żej, ale lepiej dla psów, bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nie i bar­dziej bez­piecz­nie„,

Spra­wa wyglą­da teraz tak: Czi­na w dal­szym cią­gu urzę­du­je w łóż­ku rodzi­ców (cie­kaw jestem gdzie oni śpią), ma tam dono­szo­ną wodę, jedze­nie„ jak w 5‑cio gwiazd­ko­wym hote­lu„, Sonia wró­ci­ła do nor­mal­no­ści, swo­je­go malu­cha kar­mi w przy­go­to­wa­nym dla niej posła­niu„, cała trój­ka szcze­niąt na zmia­nę śpi i wci­na mle­ko„,

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).