#243 Karać i niewolić„,

Nie dalej jak kil­ka dni temu weszły w życie nowe prze­pi­sy odno­śnie jaz­dy na podwój­nym gazie„, więc tro­chę się o tym mówi w radiu i pew­nie w tele­wi­zji też się o tym trą­bi, poka­zu­jąc przy oka­zji odpo­wied­nio dra­stycz­ne obraz­ki„, Jadąc sobie po kie­li­cha, zna­czy już po kie­li­chu, przy odro­bi­nie szczę­ścia (mówi­my o poli­cji)  moż­na się natknąć na jakiś patrol i przy moż­li­wie nie­wiel­kim pechu (mówi­my o kie­ru­ją­cym) moż­na stra­cić pra­wo jaz­dy doży­wot­nio„, Ale jak zawsze jest pew­ne ale„, w mojej opi­nii nie powin­no być opcji nie­wiel­kie­go pecha, a dra­stycz­ne obraz­ki na pew­no były zbyt mało dra­stycz­ne.

Obraz­ków w TV nie widzia­łem, nie mam odbior­ni­ka już od lat i z czy­stym sumie­niem nie pła­cę abo­na­men­tu, ale zna­jąc naszą men­tal­ność kam­pa­nia była na tyle łagod­na by nie wystra­szyć dzie­ci przed tele­wi­zo­ra­mi, a to źle, powin­ny mieć pie­tra jak cho­le­ra i wte­dy nie będą się pcha­ły na jezd­nie, nie będą chcia­ły wsiąść po impre­zie z tatu­siem do samo­cho­du, będą się bały puki nie zro­zu­mie­ją co widzia­ły i jakie zagro­że­nie nie­sie za sobą jaz­da po alko­ho­lu„, dobit­ne rekla­mów­ki powin­ny być wyce­lo­wa­ne też w mło­dzież i mło­dych ludzi, bo sko­ro z natu­ry maków­ka nie pra­cu­je to może kolo­ro­wy film zmu­si do prze­my­śleń„, podo­ba­ją mi się migaw­ki z UK dostęp­ne w sie­ci„, mając świa­do­mość iż zosta­ły sta­ran­nie wyre­ży­se­ro­wa­ne i naszpi­ko­wa­ne efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi nie pole­cam posił­ku przed, ani tym bar­dziej po„, jed­na z lep­ciej­szych kom­pi­la­cji:

Jak by nie patrzeć, daje ostro do myśle­nia„, ale wra­ca­jąc do ostat­nich zmian w pra­wie, zupeł­nie nie­po­trzeb­nie zro­bi­li jakie­kol­wiek odstęp­stwa„, ktoś kto jest jedy­nym żywi­cie­lem rodzi­ny jak sobie dobrze pokom­bi­nu­je to i tak poje­dzie po flasz­ce, bo jemu prze­cież praw­ka nie zabio­rą, a nie powin­no być tak, przy kon­tro­li jakie­kol­wiek wska­za­nie powy­żej 0,00 to powin­ny iść nożycz­ki w ruch i temu panu już dzię­ku­je­my, ma jego doku­men­tach poli­cjant powi­nien prze­ćwi­czyć wyci­nan­ki łowic­kie, zupeł­nie jak ja na kar­tach ban­ko­ma­to­wych klien­tów popu­lar­ne­go ban­ku inter­ne­to­we­go„,

¤¤¤

Auta tez powin­ni zabie­rać~!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).