#252

252

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#251

#251

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#250

250

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#249

249

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#248

248

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#247

247

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#246

246

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#245

245

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#244

244

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#243 Karać i niewolić„,

Nie dalej jak kil­ka dni temu weszły w życie nowe prze­pi­sy odno­śnie jaz­dy na podwój­nym gazie„, więc tro­chę się o tym mówi w radiu i pew­nie w tele­wi­zji też się o tym trą­bi, poka­zu­jąc przy oka­zji odpo­wied­nio dra­stycz­ne obraz­ki„, Jadąc sobie po kie­li­cha, zna­czy już po kie­li­chu, przy odro­bi­nie szczę­ścia (mówi­my o poli­cji)  moż­na się natknąć na jakiś patrol i przy moż­li­wie nie­wiel­kim pechu (mówi­my o kie­ru­ją­cym) moż­na stra­cić pra­wo jaz­dy doży­wot­nio„, Ale jak zawsze jest pew­ne ale„, w mojej opi­nii nie powin­no być opcji nie­wiel­kie­go pecha, a dra­stycz­ne obraz­ki na pew­no były zbyt mało dra­stycz­ne. Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz