#242 Groszowe sprawy„,

Kwe­stia gro­sza lub dwóch zawsze była dla mnie zabaw­na„, choć­by weź­my w sumie dowol­ną rekla­mę gdzie mamy cenę 7 z gro­sza­mi, czy­li dokład­nie rzec ujmu­jąc 8 zeta bez gro­sza„, a skle­pie jak coś kupu­je i wyj­dzie 12,02 (nie wiem nigdy skąd te koń­ców­ki się bio­rą), to jak poło­żę 15 zło­tych, to mi wyda­dzą 2,98 jak poło­żę 12 zło­tych to będą jesz­cze cze­kać na 2 gro­sze„, ale jak kupu­je kota za 2,99 i poło­żę 3 zło­tych to patrzą się na mnie jak na idio­tę, któ­ry cze­ka na resz­tę„, któ­ra mu się zwy­czaj­nie nie nale­ży, cza­sem tyl­ko sły­chać „gro­si­ka będę win­na”„, Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#241 Permanentna inwigilacja~!

Kto pamię­ta jak to lecia­ło? …tfu, to się teraz nie naj­le­piej koja­rzy„, więc może tak: kto pamię­ta jak to szło dalej? Nie­ko­ja­rzą­cych fak­tów oraz tych ze sła­bą pamię­cią odsy­łam do pol­skiej kome­dii z roku ’83„, JA pamię­tam film i pamię­tam kwe­stię i cza­sem się zasta­na­wiam czy to dzia­ła w dru­gą stro­nę„, bo odno­szę nie­raz wra­że­nie¹ że nie wszyst­ko jest jak nale­ży„, ze mną„, Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#240 Ludzie listy piszą„,

Był w moim życiu pewien okres cza­su, kie­dy to byłem czę­stym gościem na poczcie a wydat­ki na znacz­ki pocz­to­we pochła­nia­ły znacz­ną część skrom­ne­go wte­dy budże­tu„, na szczę­ście cza­sy się zmie­ni­ły i nie cho­dzi tutaj o fakt wyco­fa­nia znacz­ków z listy comie­sięcz­nych zaku­pów tyl­ko o to, że przy obec­nym budże­cie był­by to nie­zau­wa­żal­ny wyda­tek„, szko­da tyl­ko, iż zupeł­nie zby­tecz­ny, gdyż nikt już do mnie nie pisu­je„, nikt za wyjąt­kiem kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta„, Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#239

239

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#238

238

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#237

237

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#236

236

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#235

235

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#234

234

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#233

233

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz